Behandling af personoplysninger hos Lynge Dyrlæge

25. maj 2018 træder EU’s nye lov omkring beskyttelse af persondata i kraft. 

Som kunde hos os bliver vi nødt til at registrere oplysninger om dig og dit dyr – derfor skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine data.

Den korte forklaring:

Du ejer selv al din data – men nu er det nemmere for dig at finde ud af, hvordan vi bruger den. Den lange forklaring på det, finder du her:

1. Indledende bemærkninger

1.1 Formål
1.1.1. Hos Lynge Dyrlæge vil jeg løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos mig. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos mig, således at jeg kan behandle dine dyr. Jeg er i den forbindelse forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig jeg indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.1.2. Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne foretage den administration, der er knyttet til konsultationer/behandling for dit/dine dyr, dvs. aftaleindgåelsen, behandlingsprocessens opstart, forløb og afslutning, herunder i relation til ydelser mv., du har ret til, samt de forpligtelser, du er underlagt. 


1.2 Dataansvar og kontraktoplysninger

1.2.1. Lynge Dyrlæge er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af mig, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

1.2.2. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.

1.2.3. Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til Lynge Dyrlæge (Vildroseparken 29, 3540 Lynge, 91557601, line@lyngedyrlaege.dk), hvis du har spørgsmål til min behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
 

2. Behandling af persondata

2.1 Kundekartotek

2.1.1. Når du kontakter mig, opretter jeg en journal på dig og dit/dine dyr i mit kundekartotek (elektroniske it-system). Her registrerer jeg en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv. 

2.1.2. Jeg registrerer bl.a. identifikationsnummer på dit/dine dyr og ejers kontaktoplysninger, herunder ejers navn, privatadresse, privat- og arbejdstelefonnummer, e-mailadresse. 
Herudover registreres løbende journaloplysninger om dit/dine dyr. Endelig registreres oplysninger om andre særlige forhold som fx forsikringer, aftaler om kredit, sundhedsordninger og aftaler om andre betalere.

2.1.3. Oplysningerne i systemet kan jeg evt. samkøre med oplysninger om andre kunder, fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser til intern brug samt ved påkrav fra offentlige myndigheder.

2.1.4. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.2 Røntgen- og scanningsbilleder

2.2.1. Når der tages røntgen- og scanningsbilleder, registrerer jeg i den forbindelse dit navn samt identifikationsoplysninger om dit/dine dyr.

2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.

2.3 Ordinering, indberetning samt fortegnelser over receptpligtige lægemidler

2.3.1. Veterinære recepter indeholder dine personoplysninger som dit navn og adresse. Det er fastsat ved lov, hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, en veterinær recept skal indeholde for, at et apotek må godkende den udstedte veterinære recept, og du som kunde kan få udleveret den ordinerede medicin til dit/dine dyr. Veterinære recepter er hjemlet i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler.

2.3.2. Har du indgået aftale med Lynge Dyrlæge om, at jeg er din besætningsdyrlæge, da vil der ske indberetning af persondata på dig samt identifikationsoplysninger på dine dyr til Dyrlægeregistret VetReg i Fødevarestyrelsen. Det er hjemlet ved lov*, at sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg, svin og mink, der er indgået mellem dig og Lynge Dyrelæge, skal indberettes i Dyrlægeregistret VetReg i Fødevarestyrelsen.

*) Lovhjemlen er bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger og bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme.

2.3.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra c).

2.4 E-mails

2.4.1 Jeg logger centralt de e-mails, der bliver sendt fra dig til Lynge Dyrlæge og sendt fra Lynge Dyrlæge til dig. Det vil sige, at jeg registrerer, hvem e-mailen er fra, at den er sendt til eller fra dig, hvornår e-mailen er sent og modtaget. Indholdet af de e-mails, som du modtager og sender til Lynge Dyrelæge, vil som udgangspunkt blive journaliseret på dit/dine dyrs elektroniske journal.

2.4.2. Som kunde hos Lynge Dyrlæge vil du – hvis du samtykker dertil – modtage remindere på behandlinger, som er aftalt, eller behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato som fx revaccination. 

2.4.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.5 Kalendersystem

2.5.1. I min elektroniske kalender registrerer jeg de aftaler, jeg har med kunden. Jeg anfører i den forbindelse dit navn og eventuelt identifikationsoplysninger på dit/dine dyr. 

2.5.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.6 Laboratorieprøver samt -svar

2.6.1. Såfremt der udtages prøver på dit/dine dyr, laves biokemi eller andre undersøgelser på blod samt parasitundersøgelser på fæces, vil Lynge Dyrlæge selv kunne dyrke/udrede svar på nogle af prøverne. Såfremt Lynge Dyrelæge ikke har udstyret til at udrede prøvesvaret på en udtaget prøve, vil prøven blive sendt til eksternt laboratorium i Danmark, EU/EØS lande samt eventuelt lande uden for EU/EØS. Når prøven sendes, og svar herpå modtages, vil denne indeholde personoplysninger på dig, som dit navn samt identifikationsnummer på din/dine dyr.  Dine personoplysninger vil blive behandlet, jf. denne skrivelses pkt. 3.2.

2.6.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).
 

2.7. Registrering af dyr i registre

2.7.1. Registrering af hunde i Det Danske Hunderegister
Du har, jf. bekendtgørelse af lov om hunde (hundeloven), pligt til at lade din hund registrere i Det Danske Hunderegister samt omregistrere din hund, såfremt du sælger den, ligesom du skal give meddelelse til Det Danske Hunderegister ved din hunds død. Såfremt du indgår aftale med Lynge Dyrlæge om, at jeg på dine vegne registrerer din hund i Det Danske Hunderegister, da sender jeg personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din hund til Det Danske Hunderegister. 

 

2.7.2. Registrering af katte

Det er ikke lovpligtigt i Danmark at lade sin kat registrere. Såfremt du ønsker din kat registreret i fx Det Danske Katteregister, og indgår du aftale med Lynge Dyrlæge om, at jeg på dine vegne registrerer din kat i Det Danske Katteregister, da sender jeg personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din kat til Det Danske Katteregister.

2.7.3. Registrering af heste i SEGES

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider, jf. bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.
Det er SEGES, der i Danmark udsteder hestepas og dermed registrerer heste.
Det er tillige lovpligtigt at lade sin hest ejerskifte samt registrere afgang (døde heste) til SEGES.
Såfremt Lynge Dyrlæge på dine vegne forestår eller hjælper dig med ovennævnte, da anvender og sender jeg personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din hest til relevante personer, private virksomheder og myndigheder.

2.7.4. Registrering af kvæg, svin, får og geder i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

Alle besætninger af kvæg, svin, får og geder skal være registreret i CHR, jf. bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR.
Kvæg, svin, får og geder skal være mærket med særligt godkendte øremærker. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret i CHR.
Dyreejeren/landmanden opretter selv og afmelder selv sin besætning på Landbrugsindberetning.dk. 
Såfremt Lynge Dyrlæge på dine vegne hjælper dig vedrørende ovennævnte, da anvender og eventuelt sender jeg personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på dine dyr til relevante personer, private virksomheder og myndigheder.

2.7.5. Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).


2.8 Betaling

2.8.1. Mit system til håndtering af betaling er samkørt med kundekartoteket, hvorfor behandling af dine personoplysninger sker jf. denne skrivelses pkt. 2.1.

2.8.2. Såfremt kreditaftale indgås mellem dig som kunde og Lynge Dyrlæge, vil dette som udgangspunkt kun være muligt, såfremt du afgiver dit cpr.nr. Samtykkeerklæring til behandling af cpr.nr. udfyldes og underskrives af kunden, inden kreditaftale indgås. 

2.8.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b).

 

3. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

3.1. Opbevaring af persondata


3.1.1. Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.

3.1.2. Visse oplysninger opbevares tillige hos mine databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx ekstern hosting af it-programmer, softwarebackup mv.), jeg får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

3.1.3. Dine personoplysninger kan også overlades til mine advokater eller revisorer til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Lynge Dyrlæge har brugt juridisk eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af min revisor eller advokat.

3.2. Overførsel til tredjelande

3.2.1. Visse af dine data vil blive overført til lande beliggende uden for EU/EØS. Dette skyldes, at mine databehandler/databehandlere er beliggende i USA.

3.2.2. Overførsel af dine personoplysninger til USA sker på baggrund af (fx EU’s standardkontrakter om overførsel af personoplysninger til tredjelande), der derved garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
 

3.3. Videregivelse

3.3.1. I forbindelse med bl.a. refusion fra forsikringsselskaber, refusion fra kommuner og videregivelse af journalmateriale, herunder røntgenbilleder og prøvesvar til anden dyrlæge i forbindelse med henvisning til bl.a. specialist, eller kundens ønske om skift til anden dyrlæge, videregives epikriser eller kundens journal, jf. Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks til relevante offentlige myndigheder og private virksomheder som beskrevet ovenfor i denne skrivelse. Materialet vil indeholde personoplysninger om dig samt identifikationsoplysninger om dit/dine dyr.

Derudover kan Lynge Dyrlæge videregive personoplysninger om dig og dit/dine dyr til mit forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader mv.

3.3.2. Der kan endvidere ske videregivelse af dine personoplysninger i forbindelse med et potentielt køb og salg af Lynge Dyrlæge, herunder i forbindelse med den undersøgelses- og afklaringsproces (due diligence-undersøgelse), der måtte blive gennemført forud for et eventuelt salg mv.

3.4. Sletning af data

3.4.1. Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af Lynge Dyrlæge som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

3.4.2. Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en kundesag/kundejournal, herunder at Lynge Dyrlæge har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i kundesagen/kunde-journalen, anses i praksis for et sagligt formål. De data, Lynge Dyrlæge bruger til at administrere dit kundeforhold, vil derfor som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er lovpligtigt, at recepter opbevares i 5 år. Derudover nødvendiggør Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks, at originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhørende den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne, bør bevares i minimum 5 år. 

3.4.3. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger mig at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

4. Dine rettigheder

4.1 Oplysningspligt


4.1.1. Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når jeg behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger mig visse pligter – som fx at fortælle dig, at jeg har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

4.1.2. Hvis jeg i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, jeg beskriver her i denne skrivelse, vil Lynge Dyrlæge informere dig særskilt om dette.

4.2 Indsigt, berigtigelse mv.

4.2.1. Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig jeg har samlet i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at jeg begrænser, retter eller sletter personoplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. 

4.2.2. Ingen lov hjemler som udgangspunkt journalpligt for en dyrlægevirksomhed. Er en dyrlægevirksomhed medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening under Den Danske Dyrlægeforening, skal dyrlægevirksomheden efterleve foreningens Etiske kodeks, hvoraf følgende fremgår:
 

”Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i offentlige og forsikringsmæssige forretninger. 

At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom. 

At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom. 

At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, med mindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående. ”

4.2.3. I det omfang, du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Lynge Dyrlæge kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis Lynge Dyrlæge har et grundlag herfor.

4.3 Yderligere oplysninger

4.3.1 I det omfang, du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Lynge Dyrlæge. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
 

Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 

  

 

¨